سیستم هوارسانی (HVAC System ) اتاق تمیز
در یک اتاق تمیز (Clean Room) با یک سیستم هوارسانی مناسب می توان به فیلتراسیون مناسب رسید.
• هواساز معمولی:


• هواساز هایژنیک:


• هواساز با 100% هوای تازه (Full Fresh) با سیستم بازیابی حرارت(heat recovery) :


اگر چه مقدار سرمایه گذاری اولیه مقداری افزایش می یابد ولی با گذشت زمان این سرمایه گذرای جبران می گردد. مثلاً هنگامی که در زمستان هوای بیرون -10c^˚باشد هوای داخل اتاق تمیز c^˚+22 باشد ، با این سیستم می توان هوای ورودی را تا حدودc^˚+5 افزایش داد.


تماس با ما